Algemene voorwaarden

1. Onze prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn geldig tot twee maanden na de datum van de offerte. Om een bestelling te plaatsen, moet men het dubbel van ONZE offerte ondertekend aan onze firma terug bezorgen.
2. De offerte is aanpasbaar wanneer er een wijziging is van bv.: keuze van materialen, afmetingen of bijkomende opdrachten van diegene die vermeld staan op de offerte.
3. Het ter beschikking stellen van prijslijsten of technische gegevens geschiedt enkel bij wijze van inlichting en brengt geen verbintenissen onzerzijds mee.
4. De datum van leveren of plaatsing van de goederen is enkel ten titel van inlichting, maar niet bindend in onze overeenkomst. Er kan geen schadevergoeding geëist worden wegens laattijdige levering of plaatsing. De goederen kunnen niet geweigerd worden door de klant bij aflevering op een latere datum dan deze die opgegeven werd.
5. Alle klachten van leveringen en plaatsingen moeten uitsluitend per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na uitvoering en minstens binnen de acht dagen na factuurdatum toekomen op het adres vermeld op deze factuur.
6. Ingeval van plaatsing in regie zal het uurloon worden aangerekend vanaf het vertrek tot de aankomst in onze werkhuizen, aan het uurtarief gangbaar in de bouwsector.
7. Bestelde goederen worden nooit terug genomen of omgeruild.
8. De koper ontslaat de verkoper van iedere verantwoordelijkheid aangaande inbreuken op de wetgeving inzake Stedebouw.
9. Bij levering van goederen kunnen leveringskosten aangerekend worden.
10. De koper verklaart op eigen verantwoordelijkheid het toe te passen BTW-tarief. Indien wordt verklaard dat de goederen bestemd zijn voor privé gebruik, mogen deze niet dienen voor beroepsgebruik of verkoop.
11. Onze facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting, te Essen. Iedere andere betaling door de koper geschiedt op zijn verantwoordelijkheid.
12. De door ons geleverde en geplaatste goederen blijven onze volledige eigendom tot volledige betaling ervan. Niettegenstaande dit uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud worden alle risico’s betreffende de goederen aan de koper overgedragen vanaf de levering of de plaatsing.
13. Ingeval van niet betaling van onze facturen op de vervaldag zijn er van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is intresten van 10% en een schadevergoeding van 10% met een minimum van 40 Euro per factuur verschuldigd.
14. Een gedeeltelijke levering of plaatsing kan aanleiding geven tot facturatie. Bewuste factoren zijn betaalbaar op de vervaldag, onafgezien van de verdere uitvoering van die overeenkomst.
15. Goederen die niet kunnen geleverd of geplaatst worden om redenen onafhankelijk van onze wil zullen voor hun totaliteit worden gefactureerd en bewuste facturen zijn betaalbaar op de vervaldag.
16. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbank van het arrondissement Antwerpen bevoegd.